روزگرد

گزارش یک رأی دزدیده‌شده

یکی از ویژگی‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ این است که بعدازاین اتفاقات دیگرکسی بهانه‌ای نداشت و ندارد که بگوید : نمی‌دانستم ادامه…

روزگرد

بازگشت به اقتصاد سیاسی

شرایط و موقعیت اقتصاد ایران بر بستری قرار ندارد که بتوان آن را در چارچوب بنیان های اقتصاد لیبرال ، سوسیالیسم و یا ترکیبی که ادامه…

روزگرد

وداع با ناکارآمدی؟

پس از پایان جنگ در سال ۶۷ تاکنون اتفاقاتی در منطقه روی‌داده که ایران کمترین نقش را در وقوع آن‌ها داشته ،اما بهترین فرصت برای ادامه…